Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation LinksArchivesFourth

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1825-1966), κωδ. Α1

​​​​​

Καταστατικά. Οργανισμοί. Κανονισμοί (1841-2004), κωδ. Α1Σ1

Η σειρά περιλαμβάνει το καταστατικό της ΕΤΕ με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά), κανονισμούς εργασιών των υπηρεσιών της διοίκησης και των καταστημάτων και οργανισμούς υπηρεσίας της Τράπεζας. Στο καταστατικό αναφέρονται το όνομα της επιχείρησης, τα ιδρυτικά μέλη, οι σκοποί, το ιδρυτικό κεφάλαιο και η κατανομή του κλπ.

Αρχεία διοικητών, διευθυντών και στελεχών της ΕΤΕ (1825-1974), κωδ. Α1Σ2

Η σειρά περιλαμβάνει προσωπικά και υπηρεσιακά αρχεία διοικητών και στελεχών της Τράπεζας, το εμπιστευτικό αρχείο διοικητών και διευθυντών και τις αποστολές τους στο εξωτερικό. Η σειρά περιέχει αφενός υπηρεσιακά έγγραφα διοικητών, διευθυντών και ανώτερων στελεχών της Τράπεζας και αφετέρου προσωπικά τους τεκμήρια που αφορούν τη γενικότερη δραστηριότητά τους. Τα αρχεία αυτά αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την κατανόηση της πολιτικής και της στρατηγικής που ακολούθησε η Τράπεζα. Ορισμένα αρχεία διοικητών και στελεχών της ΕΤΕ ταξινομήθηκαν ως ξεχωριστά αρχεία, επειδή πρόκειται για προσωπικά αρχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν τμήμα (σειρά) του Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Προσωπικά αρχεία διοικητών και στελεχών της Εθνικής Τράπεζας υπάρχουν σε μικροφίλμ στις συλλογές πηγών του ΙΑ/ΕΤΕ.

Πρακτικά συνεδριάσεων (1841-1978), κωδ. Α1Σ3

Η σειρά περιλαμβάνει τα πρακτικά διαφόρων συλλογικών οργάνων και επιτροπών που κατά καιρούς λειτούργησαν στην Εθνική Τράπεζα. Στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται όλες οι σημαντικές διοικητικές αποφάσεις που αφορούν την πολιτική και τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας. Τα πρακτικά συνεδριάσεων αποτελούν σημαντικότατη πηγή πληροφοριών για την πορεία των εργασιών της Τράπεζας, τον τρόπο διοίκησής της, τις σχέσεις της με το κράτος, την ίδρυση υποκαταστημάτων, τις προαγωγές και τοποθετήσεις στελεχών κλπ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μετόχων από τους οποίους εκλέγονται. Τα πρωτότυπα πρακτικά φυλάσσονται στα ειδικά αρχεία της Τράπεζας. Στο Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ υπάρχουν τα υλικά πλήρη σε μικροταινίες. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων περιέχουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τον ετήσιο απολογισμό, τον ισολογισμό, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά διαφόρων επιτροπών περιέχουν αποφάσεις για επιμέρους ζητήματα, όπως π.χ. είναι τα πρακτικά του Μερικού Συμβουλίου που αφορούν εγκρίσεις δανείων.

Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Ετήσια δελτία εταιρικής χρήσης (1842-2005), κωδ. Α1Σ4

Η σειρά περιλαμβάνει τους ετήσιους απολογισμούς και τους ισολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Οι ετήσιοι απολογισμοί περιέχουν συνήθως την έκθεση του διοικητή με την ανάλυση των εργασιών της Τράπεζας, τον ισολογισμό και τον οικονομικό έλεγχο. Περιέχουν επίσης εκτιμήσεις και πληροφορίες για την πορεία της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας, συμβάσεις και νόμους που αφορούν την ΕΤΕ, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία για το προσωπικό της κλπ. Από τη δεκαετία του 1960, οι απολογισμοί περιέχουν οικονομικά διαγράμματα, φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τη ζωή της Τράπεζας ή φωτογραφίες στελεχών της.

Εγκύκλια έγγραφα (1866-1984), κωδ. Α1Σ5

Η σειρά περιλαμβάνει εγκυκλίους, πράξεις διοικητών, ημερήσιες διαταγές, γενικές διαταγές και άλλα έγγραφα, συνήθως πολυγραφημένα ή τυπωμένα, που αποστέλλονται στις διάφορες μονάδες της Τράπεζας, για να λάβουν γνώση τα στελέχη ή το σύνολο του προσωπικού.

Μέτοχοι. Μετοχές (1841-1955), κωδ. Α1Σ6

Η σειρά περιλαμβάνει φακέλους με υποθέσεις των μετόχων, τα βιβλία των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια τροπής των μετοχών.

Λογαριασμοί (1842-1903), κωδ. Α1Σ7

Σταχωμένα κατάστιχα με λογαριασμούς εσωτερικού και εξωτερικού διαφόρων εργασιών της Τράπεζας, ευρετήρια, πρόχειρα κλπ.

Πιστώσεις (1847-1916), κωδ. Α1Σ8

Η σειρά αποτελείται από τις πιστωτικές επιστολές, τα βιβλία πιστούχων, τα πρόχειρα πιστώσεων - καταθέσεων και τα ευρετήρια εμπορικών πιστώσεων.

Επισφαλείς απαιτήσεις και αποσβέσεις (1844-1928), κωδ. Α1Σ9

Η σειρά αποτελείται από φακέλους των υποκαταστημάτων που περιέχουν έγγραφα και καταστάσεις σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις.

Δάνεια (1836-1965), κωδ. Α1Σ10

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που αφορά τη διαχείριση όλων των μορφών δανείου που έχει κατά καιρούς χορηγήσει η Εθνική Τράπεζα. Η σειρά περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν τα δημόσια δάνεια (1847-1939), τα λαχειοφόρα δάνεια (1872-1932), τα ενυπόθηκα δάνεια (1844-1900), τα δάνεια επ' ενεχύρω (1859-1896), τα δάνεια επ' ενεχύρω χρηματογράφων (1845-1899),τα χρεολυτικά δάνεια (1842-1929), τα απλά δάνεια (1890-1925), τα δάνεια εκχωρήσεων, τους ανοιχτούς λογαριασμούς (1850-1901), τους ανοιχτούς λογαριασμούς επί υποθήκη (1842-1855), τις αιτήσεις δανείων (1841-1890), τα δάνεια επ' ενεχύρω χρεογράφων εξοφλημένα (1882-1900), τα εξοφλημένα δάνεια (1841-1903), τους τίτλους δανείων (1836-1923), τα κατασχετήρια (1850-1900), τα κτήματα τραπέζης (1850-1900), τους πίνακες καθυστερήσεων (1878-1900), τους πίνακες απλών δανείων και ανοιχτών λογαριασμών (1875-1911), τους πίνακες δημοτικών και λιμενικών δανείων (1891-1900), τους πίνακες απλών δανείων με υποθήκη κτημάτων (1900), τους πίνακες διαφόρων λογαριασμών και δανείων (1867-1900), τις χορηγήσεις δανείων από την ΕΤΕ (1842-1925), το Δικαστικό τμήμα - δάνεια ΟΧΟΑ (1953-1965).

Καταθέσεις (1843-1970), κωδ. Α1Σ11

Η σειρά αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου (1845-1970), τις άτοκες καταθέσεις (1854-1902), τις έντοκες καταθέσεις (1843-1950) και από διάφορα περί καταθέσεων (1891-1931).

Συμψηφισμοί (1843-1901), κωδ. Α1Σ12

​Σταχωμένα κατάστιχα σχετικά με συμψηφισμούς εργασιών της Τράπεζας.​ 

Συναλλαγματικές (1841-1900), κωδ. Α1Σ13

Η σειρά αποτελείται από βιβλία που αφορούν τις εγγραφές συναλλαγματικών (1841-1900), τις λήξεις συναλλαγματικών (1842-1900), τις καθυστερήσεις συναλλαγματικών και πινάκια προεξοφλήσεων.

Ταμεία τίτλων (1845-1932), κωδ. Α1Σ14

Η σειρά αποτελείται από φακέλους και βιβλία που αφορούν τις καταθέσεις τίτλων, απόδοση τίτλων, τίτλους, φύλακτρα τίτλων.

Βιβλία ταμείου (1842-1948), κωδ. Α1Σ15

Η σειρά αποτελείται από βιβλία πληρωμών και εισπράξεων (1846-1928), καθολικά (1842-1946), καθημερινά (1842-1900), πρόχειρα ταμείου (1869-1896), αναλυτικά καθολικά Ταμείου Αποσυρθέντων Αποδεικτικών Συναλλάγματος (1948).

Κίνηση μεταλλικού (1869-1899), κωδ. Α1Σ16

Βιβλία σχετικά με την κίνηση μεταλλικού στο Ταμείο, σε Υποκαταστήματα και στο Εξωτερικό.

Έξοδα (1842-1917), κωδ. Α1Σ17

Η σειρά αποτελείται από φακέλους που αφορούν δικαστικά και άλλα έξοδα (1842-1917), έσοδα και έξοδα κτημάτων Τραπέζης (1899-1900), δικαστικών προκαταβολών (1843-1879), διαχειρίσεως εγκαταστάσεων (1842-1901), δικαστικών εξόδων (1879-1900), και βιβλία εσόδων-εξόδων (1842-1843).

Νομισματικά (1845-1939), κωδ. Α1Σ18

Η σειρά αποτελείται από αρχειακό υλικό που αφορά το εκδοτικό προνόμιο, την έκδοση και κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, των νομισμάτων και των επιταγών. Αποτελείται από τους φακέλους που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια (1845 -1932), τα κέρματα (1874-1930), τις επιταγές (1859-1932), τη δραχμοποίηση (1932 -1939), τα καλύμματα (1928-1931), το εκδοτικό προνόμιο (1861-1920).

Συνάλλαγμα (1905-1932), κωδ. Α1Σ19

Η σειρά αποτελείται από φακέλους που αφορούν την κίνηση και τον έλεγχο του συναλλάγματος.

Υποκαταστήματα (1845-1973), κωδ. Α1Σ20

Η σειρά αποτελείται από αρχειακό υλικό, φακέλους και λογιστικά βιβλία των υποκαταστημάτων. Περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με την ίδρυση των υποκαταστημάτων και τις εργασίες τους. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται εκτός από την αλληλογραφία των υποκαταστημάτων και τους φακέλους διαφόρων υποθέσεων και οι πιστωτικοί κατάλογοι των εμπόρων και των γεωργοκτηματιών (1846-1938). Ξεχωριστές υποσειρές αποτελούν το αρχείο του υποκαταστήματος Σύρου (1845-1955) και το αρχείο του υποκαταστήματος Πάτρας (1916-1973).

Αλληλογραφία (1841-1964), κωδ. Α1Σ21

Η σειρά αποτελείται από την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ της Διοίκησης και των υποκαταστημάτων, καθώς και από την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Εθνικής Τράπεζας με τρίτους. Περιλαμβάνει την αλληλογραφία των ανταποκριτών εσωτερικού (1842-1901), των άμισθων υποκαταστημάτων προς το δικαστικό και το λογιστικό τμήμα της ΕΤΕ (1871-1888), των έμμισθων υποκαταστημάτων προς το λογιστικό τμήμα της ΕΤΕ (1845-1900), των έμμισθων υποκαταστημάτων προς το δικαστικό τμήμα της ΕΤΕ (1865-1900), των υπουργείων προς την ΕΤΕ (1842-1959), των πρεσβειών προς την ΕΤΕ (1935-1937), της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής προς την ΕΤΕ (1881-1928), της Ιονικής Τράπεζας προς την ΕΤΕ (1865-1901), των ιδιωτών (1844-1900), τα τηλεγραφήματα εσωτερικού (1862-1880), την αλληλογραφία εξωτερικού σειρά Α΄ (1842-1900), την αλληλογραφία εξωτερικού σειρά Β΄ (1842-1900), τα τηλεγραφήματα εξωτερικού (1866-1901), τα πρωτόκολλα εισερχομένων εγγράφων (1841-1900), τα εξερχόμενα εσωτερικού σειρά Α΄ (1853-1900), τα εξερχόμενα εξωτερικού (1868-1917), τα εξερχόμενα εξωτερικού-εσωτερικού (1841-1919), τα ευρετήρια εξερχόμενων εγγράφων (1849-1861), τα πρωτόκολλα εξερχόμενων εγγράφων (1890-1897), τα ευρετήρια πρωτοκόλλων (1842-1883), τα εξερχόμενα τηλεγραφήματα εσωτερικού (1867-1901), τα αντίγραφα δικαστικού (1873-1900), την κρυπτογραφική αλληλογραφία (1877-1919), την αλληλογραφία γραφείου Διοικήσεως (1900-1964).

Τράπεζες (1828-1975), κωδ. Α1Σ22

Η σειρά αποτελείται από τρεις κατηγορίες αρχειακού υλικού. Η πρώτη περιλαμβάνει τα αρχεία των άλλων τραπεζών που περιήλθαν στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας μετά τη συγχώνευσή τους και δεν έχουν ταξινομηθεί ως ξεχωριστά αρχεία ή ξεχωριστές σειρές, η δεύτερη το αρχειακό υλικό των φακέλων που δημιούργησε η ίδια η Εθνική Τράπεζα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των άλλων τραπεζών, και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους φακέλους που αφορούν τους λογαριασμούς που τηρούσε η Εθνική Τράπεζα σε ξένες τράπεζες. Περιλαμβάνει φακέλους και βιβλία που αφορούν την Τράπεζα Αθηνών (1899-1963), της οποίας το μεγαλύτερο τμήμα του αρχείου είναι ταξινομημένο σε ξεχωριστή σειρά (σειρά 36), την Τράπεζα Ανατολής (1904-1959), την Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστης (1881-1905), τη Γεωργική Τράπεζα (1924-1935), την Εθνική Κτηματική Τράπεζα (1842-1957), την Τράπεζα της Ελλάδος (1921-1941), την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (1907-1943), την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας (1882-1900), την Ιονική Τράπεζα (1860-1912), την Τράπεζα Κρήτης (1898-1919), τη Λαϊκή Τράπεζα (1906-1919), την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (1943-1944), τη Γεωργική Τράπεζα Νήσων Αιγαίου (1943-1944), την Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστης (1943), την Τράπεζα Θεσσαλονίκης (1920), της οποίας το αρχείο είναι ταξινομημένο ως ξεχωριστό αρχείο, την Τράπεζα Σάμου (1902), την Τράπεζα Γ. Π. Σκουζέ (1899-1913), την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα (1828, 1909), την Τράπεζα επί της Κινητής Πίστεως της Ελλάδος (Credit Mobilier de Grece) (1872), τα σχετικά με την ίδρυση ελληνικών τραπεζών, όπου περιλαμβάνονται φάκελοι σχετικοί με την ίδρυση του Πρακτορείου Νέας Υόρκης της ΕΤΕ και φάκελος σχετικός με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1918-1953) –της οποίας το τμήμα του αρχείου που είναι στην κατοχή της ΕΤΕ είναι ταξινομημένο ως ξεχωριστό αρχείο–, την ΕΤΕ και ξένες τράπεζες (1877-1965), μικρές τράπεζες εσωτερικού (1922-1975).

Εταιρείες (1841-1945), κωδ. Α1Σ23

Η σειρά αποτελείται από αρχειακό υλικό που περιέχει στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία διαφόρων εταιρειών, για τις δραστηριότητες των οποίων σε κάποια χρονική στιγμή ενδιαφέρθηκε η Εθνική Τράπεζα. Περιλαμβάνει φακέλους για τις εξής εταιρείες: «Η Εθνική» Αν. Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών (1890-1900), Η Αμοιβαία (1904-1915), Εταιρεία των Παρίων Μαρμάρων (1857-1869), Προνομιούχος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Αποθηκών (1905-1920), Προμηθεύς (1928-1934), Ανώνυμος Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1929-1934), Ανώνυμος Οικοδομική Εταιρεία Νέων Χωρών (1924), Οινοποιητική Εταιρεία «Η Αχαΐα» (1897-1921), Γενική Βιομηχανική Εταιρεία (1920), Ελληνική Γεωργική Εταιρεία (1872-1909), Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία (1909-1910), Ελληνική Εριουργία Α.Ε. (1928-1936), Ελληνικά Οπλουργεία και Οβιδουργεία (1925), Εργαστήριον Απόρων Γυναικών εν Θεσσαλία (1897-1902), Εταιρεία Αγοράς και Πωλήσεως Προϊόντων και Εμπορευμάτων (1914), Εταιρεία Διαχειρίσεως Υπεγγύων Προσόδων (1904), Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων (1905), Εταιρεία Ελληνικού Τύπου (1908), Εταιρεία Ζαχαροποιείου (1841-1844), Εταιρεία Ξενοδοχείων (1908), Εταιρεία Οικοδομικών Επιχειρήσεων (1910-1911), Εταιρεία Πρατηρίων Προϊόντων Ελλάδος και Ανατολής (1908-1909), Εταιρεία προς ανέγερσιν και συντήρησιν του Θεάτρου εν Αθήναις (1851-1873), Ναυτική και Εμπορική Α.Ε. «Μιχαλινός» (1912), Νικολαΐδης και Φενερλής (1871), Υιοί Α. Νοστράκη (1906-1907), Ρετσινόπουλος και Δρίβας (1901-1902), Πειραϊκή-Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος (1933-1935), Στατιστική Εταιρεία της Ελλάδος (1898-1899), Εταιρεία Μονοπωλίων (1904), Εταιρεία εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών Στ. Χαραλαμπόπουλος (1940), Ελληνικά Ξενοδοχεία Λάμψα Α.Ε. (1940-1945), Γεωργική Εταιρεία «Λεσίνι» Α.Ε. (1945), και Σχετικά εταιρειών (1842-1940).

Οργανισμοί - Ιδρύματα - Σωματεία (1872-1940), κωδ. Α1Σ24

Η σειρά αποτελείται από αρχειακό υλικό που περιέχει στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία διαφόρων οργανισμών, ιδρυμάτων και σωματείων για τις δραστηριότητες των οποίων ενδιαφέρθηκε, σε κάποια χρονική στιγμή, η Εθνική Τράπεζα. Περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (1907-1919), την Αθηναϊκή Λέσχη (1915-1917), τον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορίνθου (1928-1937), την Ελληνική Ένωση (1927-1928), την Επίκουρο των Μακεδόνων Επιτροπή (1903-1907), την Εταιρεία της υπέρ των πατρίων Αμύνης (1900-1902), το θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός» (1880-1940), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (1908), το Νοσοκομείο των Παίδων (1900-1914), τον Πατριωτικό Σύνδεσμο των Ελληνίδων (1917), το Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (1932), τα φιλανθρωπικά ιδρύματα (1934), τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτικά Καθιδρύματα (1872-1893), το 'Ασυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκης (1936), το σανατόριο «Η Σωτηρία» (1938-1939), το νοσοκομείο «Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ» (σανατόριο Πάρνηθας) (1937-1940).

Έργα (1849-1958), κωδ. Α1Σ25

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που περιέχει στοιχεία για την κατασκευή των μεγάλων δημόσιων έργων στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν τα ναυτιλιακά (την κατασκευή λιμανιών, την κατασκευή της διώρυγας της Κορίνθου, την ενίσχυση της ελληνικής ατμοπλοΐας κ.ά.) (1849-1945), τους σιδηροδρόμους (1881-1948), τα υδρευτικά (1871-1947), τα έργα φωτισμού (1899-1958), την ανοικοδόμηση και οδοποιία (1883-1914).

Κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα (1853-1999), κωδ. Α1Σ26

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που αφορά τη διαχείριση εράνων και τις χορηγήσεις της Εθνικής Τράπεζας για διάφορους αγαθοεργούς σκοπούς καθώς και την προσφορά της Τράπεζας σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει φακέλους σχετικούς με τους εράνους για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων, την ενίσχυση προσφύγων, την ενίσχυση αρχαιολογικών ανασκαφών κ.ά.

Κληροδοτήματα (1833-1939), κωδ. Α1Σ27

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που αφορά τη διαχείριση διαφόρων κληροδοτημάτων που είχε ανατεθεί στην Εθνική Τράπεζα. Η πρώτη χρονολογία αφορά το έτος θανάτου του κληροδότη και οι χρονολογίες που ακολουθούν αφορούν τις ακραίες ημερομηνίες συγκρότησης του αρχειακού υλικού που διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο για κάθε κληροδότη. Περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν το κληροδότημα Ερρίκου Σλήμαν (1890, Νάπολη) (1887-1893), κληροδότημα Κωνσταντίνου Ε. Σεβαστόπουλου (1907) (1899-1911), κληροδότημα Μιχαήλ Τοσίτσα (1856) (1855-1870), κληροδότημα Ιωάννη Μπάγκα (1890-1900), κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου (1833-1864), κληροδότημα Γεωργ. Χατζηκώστα (1845) και Αικατερίνης (1846-1854), κληροδότημα Γεωργίου Αβέρωφ (1899, Αλεξάνδρεια) (1891-1907), κληροδότημα Γεωργίου Σταύρου (1869, Αθήνα) (1869), κληροδότημα Στέφανου Ζαφειρόπουλου (1895-1909), κληροδότημα βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλλιου (1838, Βιέννη) (1875-1883), κληροδότημα Μαρίας Κασιμάτη (1889), (1889-1905), κληροδότημα Κωνσταντίνου Σταμέρωφ (1873-1874), κληροδότημα Τζώρτζη Δρομοκαΐτη (1880, Χίος) (1879-1880), κληροδότημα Αναστασίου Αγαθίδη (1892-1893), κληροδότημα Ανδρέα Συγγρού (1899, Αθήνα) (1899-1900), κληροδότημα Αν. Τσούφλη (1872-1900), κληροδότημα Νικολάου Ράλλη (1889, Τεργέστη) (1900-1903), κληροδότημα Μαρίνου Κοργιαλένιου (1899, Λονδίνο) (1914), κληροδότημα Μιχαήλ Παραμυθιώτη (1878-1883), κληροδότημα Δημ. Ι. Σαλματαδάκη (1890-1891), κληροδότημα Ν. Π. Ζωσιμά (1842, Μόσχα) (1870-1875), κληροδότημα Κωνσταντίνου Φουγκ (1906, Αθήνα) (1906-1939), κληροδότημα Ιωάννη Βαρβάκη (1825, Ζάκυνθος) (1862-1879), κληροδότημα Αγγελικής χήρας Αλεξίου Παπάζογλου (1886), κληροδότημα Γεωργίου Μπίκα (1887), κληροδότημα Κωνσταντίνου Γούναρη (1870-1876), κληροδότημα Κωνσταντίνου Ζάππα (1892) (1892-1894), κληροδότημα Ρωξάνης Γ. Τυπάλδου-Κοζάκη (1907), κληροδότημα Κωνσταντίνου Νικολόπουλου (1842) (1851-1875), κληροδότημα Φαιναρέτης Έβερτ (1898, Αθήνα) (1898), κληροδότημα Αναστασίου Μικελάτου (1930, Λονδίνο) (1930-1934).

Προϊόντα (1889-1957), κωδ. Α1Σ28

Η σειρά αποτελείται από αρχειακό υλικό που αφορά την καλλιέργεια και το εμπόριο του καπνού, της σταφίδας και άλλων προϊόντων, καθώς και τη χρηματοδότηση των ερευνών του Μεσοπολέμου για την ανεύρεση πετρελαίου στην Ελλάδα. Η σειρά περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν τον καπνό (1899-1938), τη σταφίδα (1889-1936), το λάδι (1920), τα σιτηρά (1918-1922), τη σμύριδα (1902), την ταπητουργία (1927) και το πετρέλαιο (1919-1957).

Επιθεώρηση (1842-1959), κωδ. Α1Σ29

Η σειρά περιέχει έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο και την επιθεώρηση της Διοίκησης και των καταστημάτων της Τράπεζας. Περιλαμβάνει εκθέσεις των επιθεωρητών για τις εργασίες των υποκαταστημάτων και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του κάθε υποκαταστήματος, αλληλογραφία της επιθεώρησης με υπουργεία, δημόσιες αρχές, εταιρείες, ιδιώτες και τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, πίνακες διαφόρων δανείων, πιστωτικούς καταλόγους κ.ά.

Προσωπικό (1846-1980), κωδ. Α1Σ30

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που αφορά τους διαγωνισμούς πρόσληψης, την πρόσληψη, τις προαγωγές, τις αμοιβές, το ταμείο συντάξεων, το συνεταιρισμό των υπαλλήλων. Περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν γενικές υποθέσεις (1846-1972), τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων (1902-1954), οικονομικά θέματα των υπαλλήλων (1917-1957), διαγωνισμούς και αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού (1935-1952), αλληλογραφία τμήματος προσωπικού με υποκαταστήματα (1945), την Υπηρεσία Λογιστηρίου Προσωπικού-γενικά έξοδα (1978-1980).

Επιμελητεία (1870-1934), κωδ. Α1Σ31

Η σειρά αποτελείται από το αρχειακό υλικό που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων και εξοπλισμού, την επισκευή του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας στην οδό Αιόλου, αποστολή εντύπων στα υποκαταστήματα και διάφορα έξοδα διαχείρισης.

Κατοχή. Ανασυγκρότηση (1939-1949), κωδ. Α1Σ32

Η σειρά αποτελείται από τους λίγους διάσπαρτους φακέλους της περιόδου που είχαν βρεθεί και ταξινομηθεί πριν ανοίξει στην έρευνα και παραλάβει το Ιστορικό Αρχείο από τα Γενικά Αρχεία της Τράπεζας το αρχειακό υλικό που αφορά την περίοδο 1940-1953. Αφορά κυρίως θέματα προσωπικού (απεργίες, στράτευση), παρεμβάσεις των Γερμανών στη διαχείριση της Τράπεζας, μελέτες του ενεργειακού προβλήματος της χώρας, μελέτες και ενέργειες για την ανασυγκρότηση της χώρας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ποικίλα (1831-1940), κωδ. Α1Σ33

Υπό επεξεργασία.

Βιομηχανική πίστη (1845-1961), κωδ. Α1Σ34

Το αρχειακό υλικό της σειράς αποτελείται από τους φακέλους της Υπηρεσίας Μελέτης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοσιών της Βιομηχανικής Πίστης. Η υπηρεσία αυτή είχε κύρια αποστολή τη συγκέντρωση στοιχείων για τις επιχειρήσεις που ανέπτυσσαν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η συγκέντρωση των στοιχείων βασιζόταν στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια, στην παρακολούθηση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, των δελτίων ανωνύμων εταιρειών, των εφημερίδων κλπ. Η υπηρεσία συνέτασσε μελέτες, εκθέσεις, τεχνικές εκτιμήσεις για κάθε επιχείρηση. Ο ρόλος της ήταν συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός, προκειμένου να διαφωτίζεται η Τράπεζα σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ασφάλεια των τοποθετήσεών της.
Οι φάκελοι των επιχειρήσεων είναι κατανεμημένοι σε 31 κατηγορίες με βάση την κατάταξη της Διεύθυνσης Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1. Μεταλλεία-Λατομεία, 2. Βιομηχανίαι τροφίμων και συναφών, 3. Χημικαί Βιομηχανίαι, 4. Κατεργασία ορυκτών, 5. Οικοδομικαί βιομηχανίαι, εκμεταλλεύσεις και συναφείς, 6. Παραγωγή και διανομή κινητηρίου δυνάμεως, φωτός, αέρος, θερμότητος, 7. Μηχανολογικαί και μεταλλουργικαί βιομηχανίαι, 8. Βιομηχανίαι ξύλου και συναφείς, 9. Βυρσοδεψίαι, 10. Υφαντικαί βιομηχανίαι, χάρτου, εκτυπώσεως και συναφών, 13. Καπνοβιομηχανίαι, 14. Υπηρεσίαι υγιεινής, 15. Μεταφοραί-Συγκοινωνίαι, 16. Αλιεία, 17. Πίστις-Ανταλλαγή, 18. Επιχειρήσεις βοηθητικαί εμπορίου και μεταφορών, 19. Εμπόριον ειδών διατροφής, 20. Εμπόριον νημάτων, υφασμάτων και ειδών ενδυμασίας και στολισμού, 21. Εμπόριον ειδών οικοδομήσεως, επιπλώσεως, φωτισμού, θερμάνσεως κλπ. των οικιών, 22. Εμπόριον άλλων ειδών, 23. Τουριστικαί, ξενοδοχειακαί εταιρείαι -επιχειρήσεις βιομηχανίας ξένων και ψυχαγωγίας-, 24. Διάφορα, 25. Επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 26. Ασφάλειαι, 27. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, 28. Συνεταιρισμοί, 29. Διοικητικοί οργανισμοί δημοσίου δικαίου, 30. Οικονομικοί οργανισμοί δημοσίου δικαίου, 31. Αρχείο Γενικών Μελετών. Οι φάκελοι της σειράς περιέχουν καταστατικά, ισολογισμούς-απολογισμούς, δημοσιεύματα τύπου, αλληλογραφία, πληροφορίες και στοιχεία που συγκεντρώνονται προκειμένου να συνταχθούν οι εκθέσεις της Τράπεζας σχετικά με την ίδρυση, την εξέλιξη και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Αγροτική πίστη (1926-1938), κωδ. Α1Σ35

Το αρχειακό υλικό της σειράς αναφέρεται στις πιστώσεις που χορήγησε η Εθνική Τράπεζα στις αγροτικές περιφέρειες της χώρας. Περιέχει μελέτες, εκθέσεις, υπομνήματα, σημειώματα γεωργικών τοποθετήσεων, πίνακες και λογιστικές καταστάσεις των υποκαταστημάτων για τη γεωργική παραγωγή της περιφέρειάς τους, αλληλογραφία μεταξύ της Διοίκησης της Τράπεζας και των υποκαταστημάτων, πιστωτικούς καταλόγους, στοιχεία σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στοιχεία για χορηγήσεις προς τους καλλιεργητές, καπνοκαλλιεργητές και αγρότες πρόσφυγες, στοιχεία για την παραγωγή και διάθεση της σταφίδας, για τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό, εγκρίσεις και στοιχεία από την παρακολούθηση των δανείων, σημειώματα για τον καθορισμό πιστωτικών ορίων, συμβουλές προς τα υποκαταστήματα για την ασφάλιση και την είσπραξη των δανείων, έγγραφα σχετικά με την αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και τις αγοραπωλησίες γεωργικών μηχανημάτων.

Τράπεζα Αθηνών (1842-1962), κωδ. Α1Σ36

Η Τράπεζα Αθηνών ιδρύθηκε το 1893 με έδρα την Αθήνα. Προήλθε από τη μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία του τραπεζιτικού γραφείου Ι. Καλλέργη. Ιδρυτές της Τράπεζας ήταν οι Αδ. Τριανταφυλλίδης, Αλ. Λαμπρινούδης, Αντ. Καλλέργης, Επ. Εμπειρίκος, Μιλ. Ιορδανόπουλος. Στελέχη της Τράπεζας υπήρξαν οι Ιωάννης Πεσμαζόγλου και Ιωάννης Κ. Ηλιάσκος. Η Τράπεζα Αθηνών είχε ως κύριο στόχο τη χρηματοδότηση του εμπορίου και της βιομηχανίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως στις περιοχές εκείνες της Τουρκίας και της Αιγύπτου όπου υπήρχαν εγκατεστημένοι Έλληνες που είχαν αναπτύξει σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Στην προσπάθεια διεύρυνσης των εργασιών της στα οικονομικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η Τράπεζα Αθηνών ίδρυσε επίσης κατάστημα στο Λονδίνο και την εταιρεία The Bank of Athens Trust Company στη Νέα Υόρκη. Η Τράπεζα Αθηνών συγχωνεύθηκε με την Εθνική Τράπεζα το 1953.
Το αρχειακό υλικό της σειράς «Τράπεζα Αθηνών» αποτελείται από ένα τμήμα του Αρχείου της Τράπεζας Αθηνών, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών. Το αρχείο της Τράπεζας Αθηνών που εντοπίσθηκε από το Ιστορικό Αρχείο είναι αποσπασματικό και αφορά κυρίως τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της πριν από τη συγχώνευση, εκτός από το υλικό του Δικαστικού της Τμήματος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ορισμένα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. (1917, 1944-1952), πρακτικά γενικών συνελεύσεων και φακέλους σχετικά με τη σύγκλησή τους (1909-1952), πρακτικά Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης (1946-1953), ισολογισμούς (1912, 1948-1953), εγκυκλίους (1948), ειδοποιητήρια Γενικής Διεύθυνσης (1950-1953), εισερχόμενη αλληλογραφία της Γενικής Διεύθυνσης με τα υποκαταστήματα (1934-1953), εξερχόμενη αλληλογραφία της Γενικής Διεύθυνσης με τα υποκαταστήματα (1926-1953), εισερχόμενη εμπιστευτική αλληλογραφία (1936-1953), εξερχόμενη εμπιστευτική αλληλογραφία (1925-1926, 1934-1952), εισερχόμενη αλληλογραφία της Διεύθυνσης Προσωπικού (1939-1953), εξερχόμενη αλληλογραφία της Διεύθυνσης Προσωπικού (1944-1953), συμβούλια προσωπικού (1940, 1951-1953), στοιχεία ταυτότητος προσωπικού (1951), μισθοδοτικές καταστάσεις (1940-1953), παιδικές κατασκηνώσεις (1945-1947), ατομικούς φακέλους προσωπικού υποκαταστημάτων Κωνσταντινούπολης και Βαθέος Σάμου, φακέλους υποθέσεων Γενικής Διεύθυνσης (1923-1948). Οι φάκελοι του Δικαστικού της Τράπεζας Αθηνών αφορούν: ενυπόθηκα δάνεια του Κεντρικού Καταστήματος, ενυπόθηκους λογαριασμούς υποκαταστημάτων, εταιρικά, φακέλους κληρονομιών, κληρονομικές και κτηματικές υποθέσεις, κατασχέσεις, κανονισθείσες δικαστικές υποθέσεις, δίκες.

Τεχνικές Υπηρεσίες (1906-1980), κωδ. Α1Σ37

Κατασκευή, επισκευή και βελτίωση των καταστημάτων και των λοιπών αστικών κτηρίων της ΕΤΕ. Άσκηση λογιστικού-οικονομικού ελέγχου στα τεχνικά έργα. Μελέτες για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων (σιδηρόδρομοι, υδροηλεκτρικά, οδοποιία κλπ).

Ιστορικό Αρχείο (1938), κωδ. Α1Σ38

Η πρώτη απόπειρα για τη διάσωση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων της Τράπεζας έγινε το 1938, όταν ο τότε διοικητής της ΕΤΕ Ιωάννης Δροσόπουλος αποφάσισε, με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από την ίδρυση της ΕΤΕ, να εκδοθεί ιστορική μελέτη για τη δράση της. Λίγο αργότερα η διοίκηση της Τράπεζας τροποποιούσε την αρχική της απόφαση για τον εορτασμό και αποφάσιζε οι εκδηλώσεις να συμπεριλαμβάνουν: 1. Εορτασμό του 1941 με πρόγραμμα που θα καθοριζόταν από την επιτροπή του Γενικού Εορτασμού. 2. Την έκδοση της ιστορίας της Τράπεζας για τα 100 πρώτα χρόνια δράσης της. 3. Την ίδρυση μουσείου και ιστορικού αρχείου. Με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ανεστάλησαν τόσο ο εορτασμός όσο και η ίδρυση μουσείου και ιστορικού αρχείου. Το Μάρτιο του 1962 με την υπ' αριθμ. 196/19.10.1962 πράξη του Διοικητή ιδρύθηκε το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών. Με την επιβολή της δικτατορίας και την απόλυση του Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλη οι δραστηριότητες του αρχείου αναστέλλονται, για να ξεκινήσουν ξανά το 1976-1977 με την πρόσληψη του ιστορικού Φίλιππου Ηλιού και τη συγκρότηση Επιτροπής Ιστορίας. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει τις εργασίες της πρώτης επιτροπής του 1938.

Διεύθυνση Περιουσίας (1897-1935), κωδ. Α1Σ39

Το αρχειακό υλικό της σειράς περιλαμβάνει υλικό της Διεύθυνσης Περιουσίας Τραπέζης. Συγκεκριμένα περιέχει μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΤΕ και της τέως Αθηνών, προσφορές ακινήτων για αγορά ή για μίσθωση, φωτογραφικό υλικό των ακινήτων της Τράπεζας, δαπάνες για τεχνικές εργασίες στα ιδιόκτητα κτήρια, ακίνητα που έχουν πωληθεί στο δημόσιο, μισθώσεις για κατοικίες διευθυντών και στελεχών της Τράπεζας, μισθώσεις για γραφεία, παραχωρήσεις βάσει χρησιδανείων και λοιπές παραχωρήσεις. Στο υλικό επίσης υπάρχουν πίνακες ακινήτων, μισθωτών και μισθωμάτων, αποδείξεις μισθωμάτων, μισθωτήρια συμβολαίων, λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων ακινήτων και βιβλία λογαριασμών μεταφοράς εσόδων. Υπάρχουν φάκελοι που περιέχουν υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της ίδιας της Διεύθυνσης. Τέλος μία ξεχωριστή κατηγορία του υλικού αφορά εταιρείες του Λαυρίου στις οποίες συμμετείχε η ΕΤΕ.

Δικαστικό (1897-1935), κωδ. Α1Σ40

Υλικό σχετικό με τις νομικές και δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις, κατασχέσεις, περαιωμένες εμπορικές, πολιτικές και αστικές δίκες, εκκρεμείς δίκες, τελεσίδικες δίκες, πτωχεύσεις, νομιμοποιήσεις εταιρειών, οργανισμών και σωματείων, δικογραφίες, υποθέσεις της Εθνικής Τράπεζας στην Αίγυπτο και στις ΗΠΑ, γνωματεύσεις για υποθέσεις υποκαταστημάτων, υποθέσεις δανείων, υποθέσεις δανείων ΟΧΟΑ, δικαστικά έξοδα, υποθέσεις δήμων, ασφαλιστικών ταμείων, μονών και ναών, υποθέσεις επισιτισμού.

Τμήμα Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (1930-1971), κωδ. Α1Σ41

Αρχειακό υλικό που αφορά τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας ή και των μονών. Την 31η Ιουλίου 1930 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ ΕΤΕ και ΟΔΕΠ, με την οποία παραχωρείται στην ΕΤΕ η διαχείριση της περιουσίας της εκκλησίας. Η σύμβαση κυρώθηκε με νόμο. Την 1η Αυγούστου εκδίδεται η σχετική πράξη Διοικήσεως που κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30.9.1931.

Επισιτισμός (1915-1923), κωδ. Α1Σ42

Την παραμονή της έκρηξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τον αποκλεισμό που ακολούθησε, η ΕΤΕ ανέλαβε, μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της, «έργον γενικής κοινωνικής σημασίας», δηλαδή να βοηθήσει τις τοπικές επιτροπές επισιτισμού και τα επισιτιστικά γραφεία «εις την δικαιοτέραν και λυσιτελεστέραν διανομήν των τροφίμων». Την προμήθεια των τροφίμων (αλλά και άλλων προμηθειών όπως θείου και χαλκού) ανέλαβε το Υπουργείο Επισιτισμού (και Αυταρκείας) σε συνεργασία με το Υπουργείο των Οικονομικών. Τα υποκαταστήματα παραλάμβαναν και καταμετρούσαν τα τρόφιμα, τα αποθήκευαν και τα διέθεταν μέσω των κατά τόπους επιτροπών επισιτισμού, ενώ εκ παραλλήλου παρακολουθούσαν λογιστικά την όλη διαδικασία. Από την πλευρά τής ΕΤΕ το έργο παρακολουθούσε η Υπηρεσία Προμηθειών, η οποία υπαγόταν στη Διεύθυνση Λογιστηρίου.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Αμερικανικού Εράνου Περιθάλψεως (1940-1944), κωδ. Α1Σ43

Το 1940 συστήνεται στη Νέα Υόρκη «Οργάνωσις Παροχής Πολεμικής Περιθάλψεως διά την Ελλάδα» υπό την προεδρία του Harold S. Vanderbilt. Η οργάνωση αυτή πραγματοποιεί εράνους, δέχεται εισφορές και τα χρήματα και τα αγαθά που συγκεντρώνει, είτε υπό μορφή αυτούσιου συναλλάγματος είτε υπό μορφή ρουχισμού, τροφίμων, φαρμάκων ή άλλων παρόμοιων ειδών, τα αποστέλλει στην Ελλάδα για την ανακούφιση του πληθυσμού από τα δεινά του πολέμου. Στην Ελλάδα συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Διαχειρίσεως στην Εθνική Τράπεζα υπό την προεδρία του Αλ. Κοριζή και με μέλη της τους Homer Davis, Harry A. Hill. Laird Archel, Charles House (εκπροσωπεί τον αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό), Ιωάννη Αθανασάκη και Ιωάννη Ηλιάσκο. Η Κεντρική Επιτροπή ιδρύει υποεπιτροπές στις έδρες των νομών της χώρας με έδρα τα εκεί υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Φορείς και ιδιώτες υποβάλλουν αιτήματα ενισχύσεως. Η Επιτροπή λειτουργεί μέχρι το τέλος του 1941 και μετά, για να μην περιέλθει στα χέρια των δυνάμεων κατοχής, διαλύεται και το ενεργητικό της περιέρχεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εξακολουθούν όμως να κινούνται οι λογαριασμοί της μέσω της Τράπεζας. Παραγωγός του αρχειακού υλικού: ΕΤΕ, Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου, Υπηρεσία Βοηθημάτων Θανόντων Στρατιωτικών.

Διεύθυνση Βιομηχανικών και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων. Ανασυγκρότηση ΟΧΟΑ (1949-1958), κωδ. Α1Σ44

Η διεύθυνση αυτή παρακολουθούσε τα Δάνεια Ανασυγκροτήσεως εκ Κεφαλαίων της Αμερικανικής Βοηθείας (Δάνεια ΚΕΔ - Δάνεια ΟΧΟΑ). Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν με σκοπό τη μεταπολεμική οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας. Η ΕΤΕ με την από 28 Απριλίου 1949 σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος ορίσθηκε ως ενδιάμεση τράπεζα μεταξύ του χρηματοδότη (αμερικανικού δημοσίου - ΑΔΟΣ) και των δανειοδοτούμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι άλλες τράπεζες που συμμετείχαν ήταν: η Αγροτική Τράπεζα, η Τράπεζα Αθηνών, η Εθνική Κτηματική Τράπεζα, η Ελληνο-Αιγυπτιακή Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Ιονική Τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα, η Τράπεζα Καραβασίλη, η Τράπεζα Εμπορικής Πίστης και η Τράπεζα Πειραιώς. Τα δάνεια αυτά δίνονταν για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανιών, μεταλλείων, ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, έργων συγκοινωνίας, έργων κοινής ωφελείας, καθώς και για την ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας.
Φάκελοι με τα δικαιολογητικά των δανείων και την πορεία της οφειλής από τη χορήγηση μέχρι την εξόφλησή της.

Διεύθυνση Καταστημάτων και Εργασιών Εξωτερικού. Τμήμα νέων εργασιών (1965-1969), κωδ. Α1Σ45

Η ΕΤΕ σε συνεργασία με τους ανταποκριτές της στο εξωτερικό προσπαθεί να φέρει σε επικοινωνία πελάτες της με οίκους του εξωτερικού. Συλλέγει αιτήματα πελατών της, οι οποίοι προτίθενται να εξαγάγουν προϊόντα τους και αναζητούν συνεργάτες. Κατόπιν αλληλογραφεί με τους ανταποκριτές της, οι οποίοι στην απάντησή τους προτείνουν κάποιους πελάτες τους δίνοντας πληροφορίες γι΄ αυτούς, ακόμη και τεχνικές πληροφορίες για τα εξαγωγικά προϊόντα. Η ίδια κάνει το ίδιο απαντώντας σε ερωτήματα ξένων τραπεζών για την αντίστροφη διαδικασία, για την οποία η ΕΤΕ χορηγεί αρχικώς γενικές πληροφορίες και κατόπιν αποστέλλει στον ανταποκριτή της δελτίο πληροφοριών του προτεινομένου ελληνικού οίκου. Το υλικό μας καλύπτει χρονικά το μέσον της δεκαετίας του 1960.
Αλληλογραφία τραπεζών, δελτία πληροφοριών ή άλλες πληροφορίες για τους επιμέρους οίκους, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία.

Υπηρεσία Εκκρεμών Λογαριασμών και Γενικών Ζητημάτων (1950-1970), κωδ. Α1Σ46

Υπό επεξεργασία.

Διεθνή οικονομικά θέματα. Αποδελτίωση τύπου (1933-1940), κωδ. Α1Σ47

Πρόκειται για το αρχείο οικονομικών ζητημάτων.

Έσοδα και έξοδα κτημάτων Τραπέζης (1901-1920), κωδ. Α1Σ48

Χειρόγραφοι πίνακες και καταστάσεις που συντάσσονται ανά εξάμηνο.

Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης. Υποδιεύθυνση Χορηγήσεων Γ΄ (1999-2002), κωδ. Α1Σ49

Απορριφθείσες αιτήσεις καταναλωτικών δανείων αγοράς αυτοκινήτων. Ο κάθε φάκελος περιέχει την αίτηση του πελάτη, τα δυσμενή στοιχεία που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης (Τειρεσίας, ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ., IRIS), λοιπά στοιχεία ελέγχου και στοιχεία αλληλογραφίας. Το υλικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην έρευνα.

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (1926-1972), κωδ. Α1Σ50

Υπό επεξεργασία.

Προσωπικό. Διαγωνισμοί προσλήψεων και μονιμοποιήσεων (1911-1966), κωδ. Α1Σ51

Αιτήσεις με πιστοποιητικά, προκήρυξη διαγωνισμών, εκτέλεσή τους. Πίνακες επιτυχόντων και γραπτά εξεταζομένων. Αφορά λογιστικούς υπαλλήλους, δακτυλογράφους, βοηθούς, κλητήρες, εισπράκτορες και γραφείς. Υλικό σχετικό με διαγωνισμούς μονιμοποιήσεως δοκίμων.

Διεύθυνση Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής (1925-1940), κωδ. Α1Σ52

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προβεί αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διεύθυνση Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: εγκύκλιοι, κανονισμοί, μητρώα, ονομαστικό ευρετήριο αγροτών προσφύγων, δηλώσεις καταβολής αποζημιώσεων, εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, αιτήσεις, αλληλογραφία και πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, πρακτικά συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπείας, παραστατικά, νομικά έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, προσωρινοί τίτλοι δανείου, λογιστήριο, μισθώματα, κτηματολόγιο, ομολογίες δανείων. Τέλος, μία ξεχωριστή κατηγορία του υλικού αφορά υπηρεσιακά έγγραφα του προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής.

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Χίου (1926-1932), κωδ. Α1Σ53

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προβεί αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Χίου» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: εγκύκλιοι, κανονισμοί, μητρώα, αλληλογραφία, αντίγραφα πρακτικών τοπικής επιτροπής, παραστατικά, νομικά έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, λογιστήριο, μισθώματα, κτηματολόγιο, υπηρεσιακά έγγραφα του προσωπικού του υποκαταστήματος Χίου, δάνεια, φύλλα εκκαθαρίσεως αποζημιώσεων, απολογισμοί.

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Φλώρινας (1926-1938), κωδ. Α1Σ54

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προβεί αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Φλώρινας» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: μητρώα, παροράματα, εγκύκλιοι-διαταγές, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, λογιστήριο, στελέχη ομολογιών, λαχειοφόρα δάνεια, πίνακες δικογραφιών, τύπος, αιτήσεις και βεβαιώσεις αποζημιώσεων δικαιούχων, κτηματολόγιο, υλικό της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας και δημοπρασίες.

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Σάμου (1926-1936), κωδ. Α1Σ55

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προβεί αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Σάμου» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: εγκύκλιοι, μητρώα, αλληλογραφία, βεβαιώσεις αποζημιώσεων, ομολογίες, προσωρινοί τίτλοι, πληρεξούσια - πιστώσεις για την είσπραξη αποζημιώσεων των δικαιούχων.

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης (1926-1932), κωδ. Α1Σ56

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προχωρήσει αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: εγκύκλιοι, διαταγές, λογιστήριο, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, έγγραφα για το προσωπικό της υπηρεσίας, αιτήσεις και πιστοποιητικά, βεβαιώσεις αποζημιώσεων, φύλλα εκκαθαρίσεως αποζημιώσεων δικαιούχων, ομολογίες, κτηματολόγιο.

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Μυτιλήνης (1926-1932), κωδ. Α1Σ57

Υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το ελληνικό κράτος, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια των οργάνων του στο να ολοκληρώσουν εγκαίρως το έργο της οικονομικής στήριξης των προσφυγικών πληθυσμών, εκχώρησε το σύνολο της ανταλλάξιμης εγγείου ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων που μετοίκησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής συνθήκης, στην Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ, ως εκδοχέας της και με βάση αυτή, ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ομολογιακών δανείων, έχοντας ως εμπράγματη ασφάλεια την ανταλλάξιμη περιουσία, με σκοπό να προχωρήσει αμέσως στη μερική αποζημίωση των προσφύγων με συνακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγής και την ανόρθωση του συνόλου της οικονομίας της χώρας.
Στο αρχειακό υλικό της σειράς «Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. Αρχείο υποκαταστήματος Μυτιλήνης» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες υλικού: εγκύκλιοι, κανονισμοί, μητρώα, παροράματα, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, λογιστήριο και διαχείριση ομολογιών και δανείων, υπηρεσιακά έγγραφα του προσωπικού, βεβαιώσεις αποζημιώσεως δικαιούχων, δελτία υπολογισμού αποζημιώσεως δικαιούχων, αιτήσεις, στελέχη τίτλων, κτηματολόγιο.

Διεύθυνση Γραμματείας (1914-1976), κωδ. Α1Σ58

Υπό επεξεργασία.

Διαχείριση Περιουσίας Λαυρίου (1930-1961), κωδ. Α1Σ59

Υπό επεξεργασία.

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών. Αποκόμματα τύπου (1914-1966), κωδ. Α1Σ60

Υπό επεξεργασία.

Διεύθυνση Γραμματείας. Γενικές συνελεύσεις (1945-1969), κωδ. Α1Σ61

Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων, την ημερήσια διάταξη, την έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό και απολογισμό του έτους, την κατάθεση μετοχών, πληρεξούσια μετόχων, πίνακες μετόχων, τροποποιήσεις καταστατικού, εκλογή ελεγκτών, εκλογή συμβούλων.

Καταστήματα εξωτερικού. Τμήμα Εργασιών Αμερικής. Πρακτορείο Νέας Υόρκης (1926), κωδ. Α1Σ62

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Τμήμα Τραπεζών και Διαθεσίμων Εξωτερικού. Hellenic Bank Trust Company (1930-1953), κωδ. Α1Σ63

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Τμήμα Τραπεζών και Διαθεσίμων Εξωτερικού. Atlantic Bank of New York (1953-1989), κωδ. Α1Σ64

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Υπηρεσία Εργασιών Υποκαταστημάτων Εξωτερικού. Αίγυπτος (1929-1966), κωδ. Α1Σ65

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Υπηρεσία Εργασιών Υποκαταστημάτων Εξωτερικού. Κύπρος (1947-1967), κωδ. Α1Σ66

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Τμήμα Εργασιών Ευρώπης. Υποκατάστημα Λονδίνου (1929-1966), κωδ. Α1Σ67

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Τμήμα Εργασιών Ευρώπης. The Hellenic and General Trust Company (1928-1966), κωδ. Α1Σ68

Υπό επεξεργασία.

Καταστήματα εξωτερικού. Υπηρεσία Εργασιών Υποκαταστημάτων Εξωτερικού. Αφρική (1953-1970), κωδ. Α1Σ69

Υπό επεξεργασία.

Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων (1925-1992), κωδ. Α1Σ70

Υπό επεξεργασία.

Πανελλήνιος Έρανος Κοινωνικής Πρόνοιας (1940-1945), κωδ. Α1Σ71

Υπό επεξεργασία.

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ΕΤΕ (1952-2000), κωδ. Α1Σ72

Υπό επεξεργασία.

Κεντρικό Κατάστημα (1966-1969), κωδ. Α1Σ73

Υπό επεξεργασία.

Διεύθυνση Οργάνωσης (1950), κωδ. Α1Σ74

Υπό επεξεργασία.

Διεύθυνση Γραμματείας - Υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων (1935-1984), κωδ. Α1Σ75

Υπό επεξεργασία.

Νομισματική Επιτροπή (1951-1953), κωδ. Α1Σ76

Υπό επεξεργασία.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Έργων Ανοικοδόμησης (1946-1958), κωδ. Α1Σ77

Η Εθνική Τράπεζα, με σύμβαση που υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο τον Ιούνιο του 1946, ανέλαβε την ταμειακή, λογιστική και διαχειριστική υπηρεσία των εκτελούμενων έργων της ανοικοδόμησης από το Yφυπουργείο Ανοικοδόμησης. Η σύμβαση έληγε στις 31/3/1948, αλλά υπογράφηκαν διαδοχικές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 1952. Τα χρήματα προέρχονταν είτε από πηγές του ελληνικού δημοσίου είτε από την αμερικανική βοήθεια. Το υπουργείο ανακοίνωσε στα καταστήματα το όριο των δαπανών και αυτά ανέλαβαν τις πληρωμές μέσα στα διοικητικά τους όρια. Η Τράπεζα παρελάμβανε και αποθήκευε το υλικό της Ανοικοδόμησης. Για την εκτέλεση της σύμβασης η Τράπεζα διέθετε το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, αλλά είχε τη δυνατότητα να προσλάβει και βοηθητικό προσωπικό.

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Τραπεζικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (1928-1970), κωδ. Α1Σ78

Υπό επεξεργασία.

Bank for International Settlements (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών). Επιθεωρήσεις τύπου (1959-1960), κωδ. Α1Σ79

Υπό επεξεργασία.​

Διεύθυνση Εργασιών Εσωτερικού (1921-1960), κωδ. Α1Σ80

Η Διεύθυνση Τοποθετήσεων και Ειδικών Εργασιών Καταστημάτων συστάθηκε, με τροποποίηση άρθρων του Οργανισμού Υπηρεσίας, το 1950 και περιελάμβανε (μεταξύ άλλων) το Τμήμα Τοποθετήσεων. Στο Τμήμα Τοποθετήσεων υπάγεται η Υπηρεσία Καθυστερήσεων Τοποθετήσεων. Πριν από το 1950 η Υπηρεσία Προεξοφλήσεων ανήκε στο Τμήμα Τοποθετήσεων επί Προσωπική Ασφαλεία, όπου επιπλέον εντάσσονταν η Υπηρεσία Προεξοφλήσεων και Ανοιχτών Λογαριασμών επί Προσωπική Ασφαλεία και η Υπηρεσία Καθυστερήσεων Προεξοφλήσεων και Λογαριασμών επί Προσωπική Ασφαλεία.

Πρακτορείο Νέας Υόρκης (1925-1938), κωδ. Α1Σ81

Υπό επεξεργασία.​​


Marketing, κωδ. Α1Σ82

​Υπό επεξεργασία

Διεύθυνση Απαιτήσεων εν Καθυστερήσει (1975-1990), κωδ. Α1Σ83

​Υπό επεξεργασία

Διεύθυνση Εμπορικών Χορηγήσεων, κωδ. Α1Σ84

​Υπό επεξεργασία​

Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου (1957-1961), κωδ. Α1Σ85

​Υπό επεξεργασία​

Συλλογή ψηφιοποιημένων εγκυκλίων ΕΤΕ (1866-2000), κωδ. Α1Σ86

Η σειρά περιλαμβάνει την ψηφιοποιημένη μορφή εγκυκλίων και εγκυκλίων εγγράφων της ΕΤΕ, που αποστέλλονται στις διάφορες μονάδες της Τράπεζας για να λάβουν γνώση τα στελέχη ή το σύνολο του προσωπικού.​

Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών (1957-1964), κωδ. Α1Σ87

​​Στη σειρά έχουν ενταχθεί φάκελοι της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εργασιών της Διεύθυνσης Εργασιών Εξωτερικού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη μονάδα με την Πράξη Διοικητή 135, 25.07.1962 μέχρι την ίδρυση της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών (17.04.1964)

Διεύθυνση Καταθέσεων, Νέων Εργασιών και Αποδήμου Ελληνισμού (1968-1982), κωδ. Α1Σ88

​​Υπό επεξεργασία

Ομάδα Έργου Ευρώ (1999-2002), κωδ. Α1Σ89

​​Υπό επεξεργασία

Υπηρεσία Πολυθεάματος και Φωτογραφικών Μέσων (1978-1997), κωδ. Α1Σ90

​Η Υπηρεσία Πολυθεάματος και Φωτογραφικών Μέσων συστάθηκε το 1986 με βάση την πράξη Διοικητή υπ' αριθ. 69/25.2.1986 και διοικητικά υπαγόταν στην Υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας. Κύριο αντικείμενο της υπηρεσίας ήταν η παραγωγή πολυθεαμάτων τραπεζικού και πολιτιστικού περιεχομένου και η προβολή αυτών σε εκθέσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ​​