Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksnews

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τα νέα μας

​​​​​​

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Digitisation Grants 2024 (ελληνικά)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (IA/ΕΤΕ) είναι ο νικητής του 2024 DIGITISATION GRANT, ετήσιου διαγωνισμού χρηματικής δωρεάς που έχει θεσπίσει ο φορέας Archives Portal Europe (APE), για την προώθηση της ψηφιοποίησης αρχειακών μεταδεδομένων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και την ένταξή τους στη διαδικτυακή πύλη του APE. Το ΙΑ/ΕΤΕ συμμετείχε στη διαδικασία με το έργο «Μια πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για καθαρή ενέργεια στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα: Η περίπτωση του αρχείου "Λευκού Άνθρακα"», το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν προετοιμαστεί και ενσωματωθεί στο APE τα εργαλεία έρευνας των σχετικών με τον «Λευκό Άνθρακα» αρχειακών τεκμηρίων, ενώ παράλληλα τα σχέδια, οι χάρτες και τα τεχνικά σχέδια θα έχουν ψηφιοποιηθεί και διασυνδεθεί με τα εργαλεία έρευνας.

            Ο όρος «λευκός άνθρακας» χρησιμοποιήθηκε κατά τον 20ό αιώνα προκειμένου να αποδώσει τη δυναμική της μηχανικής ενέργειας του νερού ως πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχειακή ενότητα που διαθέτει το ΙΑ/ΕΤΕ αφορά τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε πρωτοβουλίες και έρευνες που διεξάγονταν για την εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

            Το αρχείο εμπεριέχει ποικίλα έγγραφα και αποτελείται από 172 φακέλους εγγράφων και 22 βιβλία, που καλύπτουν την περίοδο από το 1906 έως το 1947. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μελέτες για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων των ποταμών στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και κείμενα σχετικά με την έρευνα για την υδροηλεκτρική ενέργεια, χειρόγραφα και επίσημες εκθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τις πηγές ενέργειας, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης άρθρα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων που εργάζονταν για την Επιτροπή Μελέτης των Ενεργειακών Πηγών της Ελλάδας (πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της υδροηλεκτρικής ενέργειας και του λιγνίτη), δημοσιεύσεις στον εθνικό Τύπο, εκθέσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς, αρχεία και στοιχεία για την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας, μελέτες σχετικές με τις πιθανές χρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας σε αστικές υποδομές και μεταφορές, σχέδια, χάρτες και τεχνικά σχέδια. Το συγκεκριμένο υλικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε ιστορικό της ενεργειακής και οικονομικής ιστορίας, και επιπρόσθετα τεκμηριώνει τον σημαντικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στην ανάπτυξη των υποδομών ενέργειας.

 

----------------------------------------------------------------

Archives Portal Europe (APE)·

Μέσω του έργου που περιγράφηκε ξεκινά η συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, ως παρόχου δεδομένων (content provider), με το Archives Portal Europe (APE)· μια πύλη στην αρχειακή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης −για αρχεία ευρωπαϊκά ή αρχεία που φωτίζουν την ιστορία της Ευρώπης−, που δρα και ως ιστοσελίδα συγκέντρωσης δεδομένων (aggregator) για τη Europeana. Το APE καθιστά ευχερώς προσβάσιμα αρχεία διάσπαρτα σε όλον τον κόσμο: μέχρι σήμερα συγκεντρώνει περιγραφικά μεταδεδομένα αρχείων από περισσότερες από 30 χώρες, σε περισσότερες από 20 γλώσσες (5 διαφορετικά αλφάβητα), από πληθώρα οργανισμών (εθνικά αρχεία, αρχεία κοινοτήτων, πανεπιστημιακά αρχεία, εταιρικά, ιδιωτικά αρχεία). Το APE δημιουργήθηκε το 2015 από το Archives Portal Europe Foundation (ΑPΕF), νομικό πρόσωπο που διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο. Πρόκειται για έναν ανοιχτό οργανισμό που δημιουργήθηκε και εξυπηρετείται από αρχειονόμους, επαγγελματίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικούς στην ψηφιακή επιμέλεια συλλογών από διάφορες χώρες και ο οποίος προάγει τη συνεργασία μεταξύ φορέων και ιδιωτών που επιθυμούν να συμβάλλουν στο σκοπό του για διευκόλυνση της πρόσβασης στην αρχειακή κληρονομιά της Ευρώπης.


ANNOUNCEMENT: Digitisation Grants 2024 (english)


It is a pleasure to announce that the Historical Archive of National Bank of Greece is the winner of the 2024 Digitisation Grant of the annual competition that has been established by the Archives Portal Europe (APE) with the purpose of promoting the digitisation of archival metadata of European interest and their subsequent ingestion to its repository.  The Historical Archive participated in the process with the project "An initiative for clean energy by the National Bank of Greece in the first half of the 20th century: The case of "Lefkos Anthrax" (White Coal) Archive".  The project must have been completed by the end of 2024. Upon its completion, the finding aids for the collections will have been prepared and ingested to the portal while the plans, the maps and the technical drawings will have been digitised and linked to the finding aids.

"White Anthrax" is a term used to refer to the water and waterfalls as a source of electricity during the 20th century; this archival collection held at the HA/NBG related to all stages of the bank's participation in the initiatives and research on the issue of hydroelectricity exploitation in Greece.

The archive is formed by a variety of documents, and it consists of 172 document files and 22 books, covering the period from 1906 to 1947. It includes, among others, studies on the hydroelectric capacity of rivers in the central and northern parts of Greece, as well as documents related to the general research on the issue of hydroelectricity, manuscripts and official reports covering a wide range of topics related to energy sources, power production, transmission, distribution, and consumption, articles written by scientists and experts working for the Committee for the Study of the Energy Sources of Greece (an initiative of NBG for the conduct of research on utilization of domestic energy sources and in particular hydropower and lignite), publications in the national press, reports on the development of hydropower generation internationally, records and data on the industrialization of Greece, studies on the potential uses of electric power for urban infrastructure, transport, plans, maps, and technical drawings.

The collection will be of particular interest to any historian of energy history and of financial history, as it shows the paramount importance of the National Bank of Greece in developing these energy infrastructures.

The abovementioned project initiates the collaboration between the Historical Archive of National Bank of Greece as content provider and the Archives Portal Europe (APE), a portal to the archival cultural heritage of Europe regarding both European archives and archives that highlight the European history.  At the same time the APE acts as a data collation website (aggregator) for Europeana.  In addition, it renders archives that are scattered all over the world easily accessible: to date, it has gathered descriptive archival metadata from more than 30 countries, in more than 20 languages (and 5 different alphabets) from a plethora of institutions (national archives, parish archives, university archives, cooperate and private archives).

The APE was established in 2015 by the Archives Portal Europe Foundation (APEF), a legal entity governed by Dutch legislation.  It constitutes an open institution that is created and maintained by archivists, professionals in the field of cultural heritage as well as experts in digital editing of collections from various countries.  Furthermore, it promotes collaboration between bodies and individuals wishing to contribute to its aim for facilitating access to the archival heritage of Europe.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Αρχειακά θησαυρίσματα: Έρευνα − Γνώση − Τέχνη στο ΙΑ/ΕΤΕ», 18 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2024

Περιοδική έκθεση

18 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2024 

Δευτέρα, Τετάρτη 10:00-13:00 
Πέμπτη 16:00-20:00


Με εκκίνηση τον εορτασμό της Νύχτας Μουσείων 2024 το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας οργάνωσε περιοδική έκθεση με τίτλο «Αρχειακά θησαυρίσματα: Έρευνα – Γνώση – Τέχνη στο ΙΑ/ΕΤΕ», προβάλλοντας τεκμήρια και αντικείμενα από το υλικό του, που φωτίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους ως μοχλών έρευνας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. 

Η έκθεση πλαισιώνεται με έργα 10 σύγχρονων καλλιτεχνών, που εμπνέονται από τις συλλογές του Αρχείου και καταθέτουν τη δική τους ματιά, υπογραμμίζοντας διαφορετικές όψεις της σημασίας και της δυναμικής τους.

Συνεργάστηκαν οι δημιουργοί:
Χρήστος Αθανασιάδης Αποσπάσματα εισερχόμενης-εξερχόμενης μνήμης, 2024
Έλενα Ακύλα Μαθητής – Ακροατής, 2024
Στέλιος Γιαννουλάκης Αρχειοστάσιο 1-5, 2024
Ελίνα Θεοδωροπούλου Από το άτομο στο αρχείο και από το Αρχείο στον Άνθρωπο, 2024
Ντόρα Θεοδωροπούλου FIX/ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ. Ένα άλλο είδος γραφής, 2024
Μαρία Κοκκίνη α. Η γυναίκα πίσω από τη γραφομηχανή, 2024· β. Η δακτυλογράφος, 2024        
Φανή Πανταζίδου GENUINE, 2024
Αντώνης Τσακίρης α. Η θέα, 2021· β. Διαμέρισμα 43Β, 2013· γ. H σοφίτα, 2018· δ. Άνοιξη 2020, μένουμε ενεργοί, 2020
Χρύσα Χουλιάρα Το σιντριβάνι της μνήμης, 2024
Πέτρος Χυτήρης  _αναδιάρθρωση, 2024

και η Ομάδα Playmobil (Νικόλαος Κριτσέλης, Δημήτριος Δήμος, Δημήτριος Γαλάνης) Χαμένος στο Αρχείο − Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Μέγαρο Διομήδους (1926-2024), 2024 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Νύχτα Μουσείων στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νύχτα Μουσείων στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας

18 Μαΐου 2024

Μέγαρο Διομήδη, Γ΄ Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα

 

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με δέκα καλλιτέχνες και το Μουσικό Σχολείο Αθήνας διοργανώνουν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2024, με θέμα «Μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα».

Το Ιστορικό Αρχείο ανοίγει τις πόρτες του και γίνεται χώρος δημιουργίας και κοινωνικής συναναστροφής. Οργανώνει την έκθεση αρχειακών τεκμηρίων «Αρχειακά θησαυρίσματα: Έρευνα − Γνώση − Τέχνη», με σκοπό να μυήσει το κοινό στη δύναμη του αρχείου ως πηγής έμπνευσης και γνώσης, ως πεδίου έρευνας και δημιουργίας για πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Παράλληλα δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να συνομιλήσει με σύγχρονους καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα (εικαστικά, διαδραστικές εγκαταστάσεις, μουσικά δρώμενα) θα βρίσκονται διάσπαρτα στους χώρους του Μεγάρου Διομήδη. Τέλος, θα λάβουν χώρα δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά αλλά και συναυλία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Μαΐου, από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Η έκθεση «Αρχειακά θησαυρίσματα: Έρευνα − Γνώση − Τέχνη» θα λειτουργήσει έως τις 30 Ιουνίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


NEWSLETTER ΙΑΕΤΕ: Απρίλιος - Ιουνίος 2024

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις και δράσεις του εαρινού προγράμματος του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ανακαλύψτε, μέσα από σύντομες αφηγήσεις, ποικίλες πτυχές της λειτουργίας και των συλλογών του.


👉 NEWSLETTER