Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksterms_of_use

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Όροι χρήσηςΌροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα και ο διαδικτυακός τόπος του ΙΑ/ΕΤΕ διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης παρακαλείται να αναγνώσει προσεκτικά και να επισκεφθεί την παρούσα ιστοσελίδα, μόνον εφόσον αποδέχεται πλήρως τους εν λόγω όρους. 
Εφόσον οι χρήστες/ επισκέπτες προβαίνουν σε χρήση της ιστοσελίδας του Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ, θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως το περιεχόμενο των παρόντων όρων. Οι Χρήστες επομένως που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τους παρόντες όρους, παρακαλούνται να μην προβαίνουν σε χρήση της Ιστοσελίδας .
 
1. Ορισμοί
Ως «Ιστοσελίδα» νοείται η παρούσα ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ.
Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι χρήσης.
Ως «Πληροφορία» νοείται κάθε πληροφορία και δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε πληροφορία ιστορικού ή μη περιεχομένου, ανάλυση, άρθρο, κείμενο εν γένει, αλλά και πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες και κάθε πληροφορία εν γένει οιουδήποτε είδους ή μορφής εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα.
Ως «Χρήστης» νοείται κάθε επισκέπτης και χρήστης της Ιστοσελίδας.
Ως «Χρήση» νοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας.
Ως «ΙΑ/ΕΤΕ» νοείται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, που αποτελεί το δημιουργό και δικαιούχο της Ιστοσελίδας και των εμπεριεχόμενων σε αυτήν Πληροφοριών ή τον νόμιμο χρήστη των Πληροφοριών που δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.
 
2. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και η χρήση των Πληροφοριών γίνεται από τον Χρήστη δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση έναντι του ΙΑ/ΕΤΕ, υποκείμενη μόνον στους παρόντες Όρους. Εντούτοις, ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και η σχετική πρόσβαση μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (ως τέτοιων νοουμένων ενδεικτικά των παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου, της χρέωσης του χρόνου παραμονής στο δαδίκτυο, των τελών σύνδεσης στο διαδίκτυο), η αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή των οποίων βαρύνει τον Χρήστη.
 
3. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα του ΙΑ/ΕΤΕ παρέχεται με την παρούσα μορφή της, ως έχει και το ΙΑ/ΕΤΕ δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη του σχετική με την ενδεχόμενη περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των Χρηστών.
 
4. Οι Χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:
α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση για την εγκατάσταση περιεχομένου παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή εν γένει και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοκιμαστέου ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή που συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.
β) Ψευδή ή παραπλανητική δήλωση για την ταυτότητα του Χρήστη.
γ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών του Χρήστη με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.
δ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση για την εγκατάσταση του περιεχομένου από μη εξουσιοδοτημένο άτομο βάσει νόμου ή οιασδήποτε άλλης σχέσης για την διάθεση του συγκεκριμένου περιεχομένου.
ε) Παραβίαση τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη δόλου ως προς την παραβίαση.
στ) Παραβίαση με οποιοδήποτε τρόπο του συνταγματικά προστατευόμενου απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων επί του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.
 
5. Πνευματική ιδιοκτησία: Εκτός εάν ρητά ορίζεται άλλως στην Ιστοσελίδα, όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτήν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΑ/ΕΤΕ, υποκείμενη στις σχετικές περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Το ΙΑ/ΕΤΕ διατηρεί ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά και άλλης φύσεως δικαιώματά του στην Ιστοσελίδα και τις Πληροφορίες της, καθώς και σε κάθε αντίγραφό τους οιουδήποτε είδους και μορφής.
Επιτρέπεται μόνον η δια της παρούσας χορηγούμενη αυστηρά προσωπική και αποκλειστική χρήση των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας για προσωπική χρήση του Χρήστη και μόνον και η μεμονωμένη και για προσωπική χρήση αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, με ένδειξη της προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα του ΙΑ/ΕΤΕ και χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) και για οποιοδήποτε σκοπό εκμετάλλευση (πλην της ως άνω αναφερόμενης αυστηρά προσωπικής χρήσης) των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναδημοσίευση, διασκευή, τροποποίηση ή παράφραση, διανομή ή μετάδοση και η δημιουργία παράγωγων έργων τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται στους παρόντες Όρους ή/ και από την σχετική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρά μόνον με την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΙΑ/ΕΤΕ.
Επισημαίνεται ότι η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία, αναπαραγωγή και η εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας του ΙΑ/ΕΤΕ για σκοπό άλλον της αποκλειστικά προσωπικής χρήσης και χωρίς την άδεια του ΙΑ/ΕΤΕ, επισύρει αστικές και ποινικές κρυώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αστικό και ποινικό νόμο και άλλους ειδικότερους νόμους.  
 
6. Οι Πληροφορίες έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και ανανεώνονται ή τροποποιούνται συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεδομένης δε της φύσης και του όγκου του διαδικτύου και της συνεχούς ροής ή/ και μεταβολής των μεταδιδόμενων μέσω αυτού πληροφοριών, οι Πληροφορίες παρέχονται από την Ιστοσελίδα του ΙΑ/ΕΤΕ ως έχουν, χωρίς να παρέχεται από το ΙΑ/ΕΤΕ οιαδήποτε εγγύηση, ιδίως ως προς την πληρότητα, επάρκεια ή και την χρονική επικαιροποίησή τους. Ως εκ τούτου, το ΙΑ/ΕΤΕ δεν έχει ούτε αποδέχεται σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή για την επανόρθωση οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, έστω και μελλοντικής, την οποία ενδέχεται για οιονδήποτε λόγο και αιτία να υποστεί ο Χρήστης ως εκ του περιεχομένου ή της Χρήσης της Ιστοσελίδας και των εμπεριεχόμενων σε αυτήν Πληροφοριών.
 
7. Λόγω της φύσεως της Ιστοσελίδας (ως ιστοσελίδας του ΙΑ/ΕΤΕ) και των Πληροφοριών της, η Ιστοσελίδα δεν περιέχει καταρχήν διαφημίσεις ή προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, σε περίπτωση που οιαδήποτε διαφήμιση ή σχετική προβολή δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, το ΙΑ/ΕΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών ή τυχόν τρίτων που ενδέχεται να θίγονται ή να θεωρηθεί ότι θίγονται, για οιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη ή ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των τυχόν διαφημίσεων. Το ΙΑ/ΕΤΕ δεν υποχρεούται να εξετάζει την νομιμότητα ή μη τυχόν διαφημιστικού υλικού που ενδέχεται να προβληθεί στην Ιστοσελίδα και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για την νομιμότητα ή μη του εν λόγω υλικού, ευθυνόμενων μόνο των τυχόν διαφημιζόμενων, χορηγών ή δημιουργών του σχετικού διαφημιστικού υλικού.
 
8. Το ΙΑ/ΕΤΕ παραπέμπει ή μπορεί να παρέχει πρόσβαση απευθείας σε άλλες ιστοσελίδες ή/ και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων το ΙΑ/ΕΤΕ δεν δύναται να παρέμβει ούτε δύναται να ελέγχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών ή υπηρεσιών των εν λόγω ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ΙΑ/ΕΤΕ αποδέχεται ή συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε παρέχει οιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Συνεπώς το ΙΑ/ΕΤΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή παρέχει πρόσβαση, καθώς και για οιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία επέλθει στον Χρήστη από την επίσκεψη ή την χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων, η ευθύνη για τα οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τις εν λόγω ιστοσελίδες και τους δικαιούχους αυτών.
 
​9. Οι παρόντες Όροι δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα χρονική στιγμή. Εντούτοις, καμία τροποποίηση των Όρων δεν είναι ισχυρή και δεν θα δεσμεύει τους Χρήστες, εάν δεν έχει δημοσιευθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο.
 
10. Η τυχόν μη άσκηση από το ΙΑ/ΕΤΕ οποιουδήποτε δικαιώματος ή εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως που απορρέουν από τους παρόντες Όρους ή από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 
11. Οι παρόντες Όροι διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς και από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές με το διαδίκτυο διεθνείς συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος η Ελλάδα. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς αναφορικά με την ισχύ, ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων και την Χρήση της Ιστοσελίδας είναι τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών, με την επιφύλαξη υπέρ του ΙΑ/ΕΤΕ της δυνατότητάς του να επιλέξει, κατά την διακριτική του ευχέρεια το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Χρήστη.
 
12. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Όρος των παρόντων Όρων καταστεί αντίθετος με αναγκαστικού δικαίου διάταξη νόμου ή καταστεί ανενεργός ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει ή μπορεί, κατ’ επιλογήν του ΙΑ/ΕΤΕ, να αντικατασταθεί με άλλο έγκυρο όρο, χωρίς εντούτοις σε κάθε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων του παρόντος.